Mescles per soldadura i tall

Les noves mescles de gasos aporten diversos beneficis a la pròpia soldadura, com la millor resistència a la corrosió i millor resistència mecànica, i també econòmics, aportant millores considerables en la velocitat de soldadura, en la reducció de les projeccions i la reducció de defectes del cordó.

Mescles de gas per soldadura

Els gasos tenen un paper clau en la soldadura des dels anys 1920, quan es va començar a utilitzar la soldadura automàtica. Des de llavors han exercit una funció bàsica de protecció del bany davant de l’oxigen, el nitrogen i el vapor d’aigua de l’atmosfera, però a dia d’avui aquesta funció es dona per suposada, i es demana dels gasos un paper actiu en el procés, essent un element clau en el resultat tant a nivell micro-estructural com estètic.

En el tall de metalls per làser el gas d’assistència, a més de permetre el tall eliminant el metall fos per la font de llum, protegeix la lent dels fums i refreda ràpidament la zona de tall i evita la oxidació. El tall per plasma, tot i que per motius de versatilitat cada vegada és més substituït pel làser, pot arribar a ser gairebé tant precís com el làser, i a vegades és la millor opció quan treballem amb gruixos importants.

SOLDADURA SANARC

Els seus components son capaços d’influir en l’input tèrmic, la viscositat i les tensions superficials del bany, de manera que ens ajudaran a assolir millors rendiments en la soldadura i més productivitat.

Els avantatges que ofereix la línia Sanarc són diversos, però en destaquen l’increment de la velocitat, la reducció de tensions superficials, millors acabats per la reducció d’escòries i projeccions i millora de la resistència del material del cordó a nivell micro-estructural.

Sanarc Easy

Mescles soldadura

Sanarc Easy®

La línia Sanarc® Easy està formada per una àmplia varietat 5 de mescles de gasos dissenyades per millorar i optimitzar els processos que fins a dia d’avui hem realitzat amb gasos convencionals. Basades en addicions controlades d’un gas actiu a l’argó, i dissenyades per millorar i optimitzar els processos que es realitzen amb gasos convencionals.

Avantatges

 • Millor fluïdesa del bany.
 • Increment de la productivitat.
 • Reducció de el risc de mossegada.

Usos

 • Caldereria i estructura d’acer al carboni.
 • Construcció naval i eòlica.
 • Soldadura TIG acers inoxidables autèntics.
 • Equipament i maquinària indústria alimentària i farmacèutica.
Sanarc Perfect

Mescles soldadura

Sanarc Perfect®

La línia Sanarc® Perfect augmenta considerablement l’input tèrmic, que es tradueix directament en un increment de productivitat en el procés per l’augment de velocitat i penetració de la soldadura. Dins d’aquesta gamma disposem de diferents formulacions per a cadascuna de les necessitats de processos de soldadura làser, GMAW, GTAW i PAW, garantint soldadures de precisió i qualitat en els entorns més exigents.

Avantatges

 • Eliminació de les escòries
 • Fluïdesa extraordinària.
 • Cordons suaus i nets.
 • Capaç d’obtenir bons resultats en soldadura galvanitzada.

Usos

 • Caldereria i construcció naval en alumini i superestructures.
 • Carrosseries i cisternes d’acer inoxidable i alumini.
 • Soldadura d’acers inoxidables dúplex.
 • Estructures i components d’acer galvanitzat.
Sanarc Flash

Mescles soldadura

Sanarc Flash®

La línia de gasos Sanarc® Flash comprèn un grup de 4 mescles dissenyades per a obtenir importants increments de la velocitat dels processos de soldadura sense afectar en cap moment la comoditat en el treball o la qualitat de la soldadura.

Avantatges

 • Generació d’arcs més energètics.
 • Control precís de l’input tèrmic.
 • Reducció considerable de la ZAT.

Usos

 • Caldereria mitjana i pesada d’acers inoxidables austenítics, equips d’extracció i refineria d’olis, forns, etc..
 • Estructures i components d’acer al carboni i equips a pressió.
 • Aplicacions mecanitzades i robotitzades.
Gas per soldadura i tall Sancut

Mescles tall plasma

Sancut®

En el tall per plasma l’energia necessària per produir el tall, es genera mitjançant un arc elèctric entre un elèctrode i el metall base, en un medi gasós altament ionitzat. El plasma es forma per la ionització del gas en passar a través d’un arc elèctric i transfereix a la peça la energia necessària per fer el tall. L’ús de les pressions i cabals adequats, donen lloc a l’efecte necessari per desallotjar el metall fos.

Existeixen diferents tipus de tall plasma, el continu desenvolupament d’aquest procés ha fet que els processos més habituals avui dia siguin el plasma estàndard, el plasma dual i el plasma d’alta definició. Els últims avenços en la tecnologia de tall plasma estan dirigits a millorar el tall en xamfrà, la qualitat de tall i en incrementar la velocitat de tall, a més d’obtenir menys escòries per disminuir els post-treballs. Per aconseguir aquests beneficis, incorporats als últims equips de tall, ha estat necessari utilitzar a més de l’aire per tallar, altres gasos i mescles com l’oxigen, nitrogen, nitrogen-hidrogen (SANARC F5), argó-hidrogen (SANCUT R35) i argó-nitrogen-hidrogen (SANCUT RN). Amb la creixent utilització d’aquests gasos s’han revisat les pureses, pressions i cabals i s’han millorat els panells de subministrament automàtics.

Gas per soldadura i tall Lasersan

Mescles tall laser

Lasersan®

La gamma de gasos Lasersan® és la nova línia de gasos de Nippon Gases® de gasos de tall i de ressonador pel tall làser, que ofereixen les garanties de puresa cada vegada més elevades que exigeixen els fabricants dels equips. És una tècnica de tall en contínua evolució, i amb aquesta, cada vegada és un procés més estès i més optimitzat que permet disminuir dia a dia el cost del metre de tall dels metalls. Les seves principals virtuts són el tall amb vores totalment rectes, afectació tèrmica de la peça molt reduïda, molt baixes deformacions, acabats sense necessitat de post-treballs i assoliment de formes i angles de tall antigament impensables.

Segons el tipus de metall que vulguem tallar, haurem d’escollir el tipus de gas de tall; en el cas dels acers al carboni i aliatges de coure, treballarem amb oxigen, per la gamma d’acers inoxidables, alumini i altres aliatges base níquel, treballarem amb nitrogen, sovint d’alta puresa per evitar post-treballs, i en el tall de materials menys comuns com el magnesi, el titani i altres materials reactius, l’argó a alta pressió acostuma a ser el gas més adequat.

Per la importància que tenen els gasos en el cost i qualitat del tall, cal utilitzar les pureses recomanades pel fabricant de l’equip, una instal·lació (canonada, panells i reguladors) i la forma de subministrament que garanteixi la pureses, cabals i pressions necessàries. Per a un làser de CO2 cal tenir en compte els gasos del ressonador i d ‘assistència,  per un làser de fibra, únicament els gasos d’assistència. Habitualment es recomana emprar el nitrogen LASERSAN N amb puresa 99,999% N2, per obtenir una superfície de tall lliure d’òxid i impureses.