Gasos purs

Els gasos purs són els més bàsics de la infinitat de gasos i mescles que engloben els gasos industrials, normalment obtinguts de l’aire, sense cap procés químic més enllà de la pròpia separació a partir de l’aire, són els que ofereixen aplicacions més diverses.

Gasos purs Nippon Gases

Atenent a tot tipus de necessitats tècniques, disposem de gasos purs en totes les gammes de puresa i especificacions que pugui requerir qualsevol aplicació, des de la més bàsica, com pot ser l’inertització d’una canonada amb nitrogen gas, fins a la més complexa com pot ser la refrigeració dels imants d’un equip de ressonància magnètica amb heli líquid.

  • Gasos atmosfèrics, entre d’altres són el nitrogen, l’oxigen, l’argó, l’heli i el CO2.
  • Gasos orgànics, com ara el metà, l’etilè, l’acetilè.
  • Gasos inorgànics, com ara l’amoníac o el clor.

nitrOgen

El nitrogen, element químic de símbol N, és un gas diatòmic incolor, inodor, insípid i majoritàriament inert, que constitueix el 78,09% del volum de l’atmosfera terrestre, fet que el converteix en el gas més abundant a l’aire. El procés d’obtenció més habitual és per destil·lació o adsorció de l’aire en plantes de separació dels gasos atmosfèrics.

L’àmbit alimentari és el gas més utilitzat en els processos d’envasament en atmosfera protectora, el nitrogen de qualitat alimentaria (E-941) juga un paper clau en la reducció del deteriorament, la decoloració i l’aparició de sabors no desitjats. L’altra aplicació molt estesa en el sector alimentari del nitrogen és com a agent criogènic, ja sigui pel refredament, la refrigeració o congelació d’aliments. A causa de les seves temperatures extremadament baixes a pressió atmosfèrica, la congelació amb nitrogen líquid és el mètode més ràpid conegut per la congelació ràpida individual (IQF) d’aliments.

En la vessant industrial, tot  i que no és utilitzat com a gas actiu en la soldadura, el nitrogen s’utilitza com a gas de purga per a la soldadura de canonades i recipients d’acer inoxidable. També s’utilitza com a gas auxiliar per al tall làser i millora del tall plasma.

El nitrogen també és fonamental per al sector aeroespacial i aeronàutic, s’utilitza en túnels de vent, en forns de tractament tèrmic i autoclaus per a facilitar la creació de materials de pes lleuger, però sorprenentment resistents.

En el sector químic és utilitzat com a gas de pressurització, facilitant la propulsió de líquids a través de canonades sense alterar el producte. També s’utilitza per protegir de l’aire a materials sensibles a l’oxigen i per eliminar químics orgànics volàtils del flux de processos.

Subministrem nitrogen líquid i gasós a qualsevol sector i amb una àmplia diversitat de pureses i certificacions.

oxIgen

L’oxigen és un gas incolor, inodor i insípid però molt reactiu que resulta essencial per a la respiració dels organismes aeròbics. És un element clau de la química orgànica, forma part de l’aigua, dels òxids, dels éssers vius i de gairebé tots els àcids i substàncies orgàniques. El procés d’obtenció més habitual és a partir de la destil·lació fraccionada de l’aire líquid. En aquest procediment anomenat mètode de Georges Claude es desprèn primer el nitrogen a -193°C i després l’oxigen a -181°C.

En diversos sectors industrials, l’oxigen és essencial per els seus processos. En el sector petroquímic, s’utilitza per millorar la majoria de reaccions i per augmentar la capacitat de les plantes de fraccionament catalític fluid (FCC) i unitats de recuperació de sofre (SRU). En la seva forma més pura s’utilitza en molts productes químics d’elevat consum com l’òxid d’etilè i el diòxid de titani i també s’utilitza per augmentar la capacitat de producció en processos d’oxidació. Les produccions de més baixa puresa son utilitzades, entre d’altres aplicacions, per optimitzar les operacions de tractament d’aigües residuals per tal de maximitzar la capacitat de tractament, minimitzar les emissions COV, reduir les olors eliminar les escumes i reduir els costos energètics de l’EDAR. També s’utilitza com a gas d’alimentació per generar ozó per a la desinfecció de l’aigua, eliminació de color processos d’oxidació avançada.

En aplicacions metal·lúrgiques s’utilitza en la fosa, el tall i la soldadura. Augmenta l’eficiència en una varietat important de processos reduint la quantitat de combustible utilitzat, així com les emissions de diòxid de carboni.

Pel que fa a la soldadura i el tall de metalls, l’oxigen s’utilitza com a gas de tall plasma, un gas auxiliar per al tall làser i, de vegades, inclús es combina en petites quantitats als gasos de protecció per millorar alguna de les propietats.

En la generació d’energia per combustió s’utilitza oxigen en lloc d’aire pot augmentar el rendiment i la productivitat en molts sectors i facilitar els processos de captura de carboni. Sovint s’utilitza en calderes i calefactors, fermentadors industrials i en processos de gasificació per augmentar la productivitat.

En el sector sanitari, l’oxigen medicinal s’utilitza per tractar insuficiències respiratòries, enverinament per monòxid de carboni i en tasques de reanimació.

Subministrem oxigen en format gas i format líquid en una àmplia varietat de pureses.

Gas Argó

ARGÓ

L’argó és un gas incolor, inodor i insípid que en condicions normals es troba en estat gasós, però pot que liquar-se i solidificar amb certa facilitat. La seva presencia a l’aire, d’on n’és extret juntament amb l’oxigen, és extremadament baixa (0,93%), fet que el converteix en un gas de molt difícil extracció i purificació. El seu pes molecular és superior al del nitrogen, i també al de l’aire, de manera que és un gas molt interessant en processos d’inertització atmosfèrica.

S’utilitza com a atmosfera protectora en nombrosos processos industrials molt diversos, com ara la fabricació d’acer, la soldadura i altres processos metal·lúrgics, la fabricació de peces electròniques i d’automoció, la conservació d’aliments i fins i tot en l’elaboració del vi. L’argó pur i les mescles de base argó s’utilitzen molt habitualment en processos d’arc elèctric per soldar alumini, acer inoxidable, bronze i coure. Quan s’utilitza com a gas de suport en aplicacions de soldadura per arc, o de gas de suport en el tall per plasma, l’argó proporciona una atmosfera inert que impedeix l’oxidació o altres canvis químics que serien perjudicials per a la soldadura.

En l’envasament de productes alimentaris s’utilitza en alguns casos, molt concrets pel seu elevat cost, per evitar l’oxidació de determinats tipus de greixos on el nitrogen no ofereix una efectivitat òptima.

Subministrem argó pur i mescles de gasos de la marca Nippon Gases® amb les propietats de puresa i certificació adequades per a qualsevol aplicació.

DIÒXID DE CARBONI

El diòxid de carboni (CO2) és un dels gasos amb aplicacions més diverses, tot i que les  més comunes son en l’àmbit alimentari. La seva obtenció acostuma a ser per extracció de l’atmosfera, d’on n’és capturat i purificat segons els requeriments de cada aplicació.
En l’àmbit alimentari el diòxid de carboni (CO2) s’utilitza com a agent criogènic en els processos d’elaboració pel refredament, refrigeració i fins i tot congelació ajudant alhora a protegir el sabor i la textura dels productes alimentaris i a mantenir un adequat control de la temperatura durant aquests processos. En la fase d’envasament, el diòxid de carboni és utilitzat en estat gasós com a conservant pel seu elevat efecte bacteriostàtic i fungistàtic, reduint la necessitat de conservants nocius, i allargant molt la vida útil del producte. En processos de soldadura, el CO2 és emprat en diverses mescles de base argó per aportar penetració en processos d’unió d’acers al carboni. El diòxid de carboni (CO2) també s’empra en diversos processos de la Indústria farmacèutica: en cultius cel·lulars d’incubadores, en processos d’extracció supercrítica, back-up de congeladors i en cromatografia supercrítica. En el tractament d’aigües és la alternativa segura als àcids minerals, el diòxid de carboni reemplaça als químics que s’utilitzen per reduir el pH, disminuint costos i optimitzant la seguretat i flexibilitat de la planta. En estat sòlid (-78°C), el diòxid de carboni, també conegut com gel sec, és una bona font d’energia frigorífica per a la conservació en fred o per a les aplicacions de neteja criogènica. En estat líquid és utilitzat com a fluid criogènic per a processos com la ultra-congelació per a conservació de teixits, la congelació d’aliments o l’extinció d’incendis, entre desenes d’altres aplicacions. En el sector hospitalari, el diòxid de carboni s’utilitza per a la insuflació i sovint es combina amb oxigen o aire com a estimulant respiratori per incentivar la respiració profunda.

heli

L’heli és un gas altament especialitzat, químicament inert i no inflamable, amb alta conductivitat tèrmica, baix pes i mida molecular. A més, ofereix el punt d’ebullició més baix que es coneix. La seva obtenció acostuma a anar lligada a l’extracció de gas natural per processos de destil·lació fraccionada.

En el sector industrial de fabricació, per les seves característiques moleculars, l’heli s’utilitza en infinitat d’aplicacions de comprovació de les especificacions de qualitat i en processos productius, sobretot del sector aeroespacial i aeronàutic, des de la fabricació i controls de qualitat de peces, fins a en operacions de vol especials. A l’industria electrònica l’heli juga un paper fonamental en la fabricació de semiconductors, panells LCD i cables de fibra òptica.

En aplicacions de soldadura d’alt compromís, les propietats inerts de l’heli en temperatures d’arc, el converteixen en el gas perfecte per a la soldadura de materials d’alta conductivitat tèrmica com l’alumini, l’acer inoxidable, el coure o aliatges de magnesi. L’heli també s’utilitza en tractaments tèrmics com el temperat amb gas i en atmosferes de forn per produir peces amb major tolerància i qualitat superior.

En combinació amb l’oxigen, l’heli s’utilitza en el busseig per eliminar la narcosi per nitrogen, disminuir la resistència a la respiració a profunditats elevades i reduir les parades de descompressió. Coneguda com heliox, aquesta mescla permet bussos aconseguir majors profunditats durant immersions més prolongades. A major profunditat de busseig, major serà la concentració d’heli, el que permet als bussos explorar per més temps.

L’heli també s’utilitza per assolir temperatures criogèniques de -451 graus necessàries per imants superconductors MRI i NMR (Ressonància Magnètica), permetent la captura d’imatges d’alta resolució d’òrgans i teixits interns.

Subministrem heli en format gas i format líquid en una àmplia varietat de pureses.

Gas Argó

HIDROGEN

L’hidrogen és l’element químic de nombre atòmic 1, representat pel símbol H. Amb una massa atòmica de 1,007971, és el més lleuger de la taula dels elements. En general, es presenta en la seva forma molecular, formant el gas diatòmic H2 en condicions normals. Aquest gas és inflamable, incolor, inodor, no metàl·lic i insoluble en aigua. La seva obtenció acostuma a ser a partir dels combustibles fòssils, habitualment hidrocarburs.

A la indústria aeroespacial i aeronàutica és utilitzat com a font d’energia, l’hidrogen proveeix de combustible a coets i alimenta sistemes i equips informàtics per a la preservació de la vida en entorns espacials.

A l’industria petroquímica, actualment l’hidrogen és essencial en el sector de la refineria per millorar els petrolis crus pesats en combustibles refinats i garantir el compliment de les normes cada vegada més estrictes a les que estan subjectes els combustibles destinats al transport.

A la indústria metal·lúrgica s’utilitza en certes aplicacions de soldadura i tall per reforçar la soldadura plasma i les operacions de tall, l’hidrogen sol mesclar-se amb argó per algunes aplicacions de soldadura d’acer inoxidable. A més, també s’utilitza per a la sinterització i el trempat dels metalls.

Subministrem hidrogen i les seves mescles en una àmplia varietat de pureses.

Gas acetilè

ACETILÈ

L’acetilè és el compost químic de formula C2 H2. Essent l’alquí més simple de tots és un gas altament utilitzat com a combustible en aplicacions industrials, en diverses aplicacions de laboratori, i com ara a font de carboni en la carburització d’acers. La obtenció més habitual de l’acetilè és a través de la reacció entre carbur i aigua, o per extracció de la producció de l’etilè.

L’acetilè és un gas de combustió estàndard que s’utilitza principalment en combinació amb l’oxigen per soldar metalls i tallar acer. La mescla oxi-acetilènica també s’empra en l’escalfament, conformat i tractament de metalls.

Més enllà del seu valor obvi com a gas combustible, l’acetilè té una sèrie d’aplicacions menys conegudes com ara la producció de certs plàstics i productes químics. També juga un paper en la síntesi orgànica (treball de laboratori), i en la síntesi química, així com  en la instrumentació en l’espectroscòpia d’absorció atòmica amb flama (AAS). En cultiu de plantes, ajuda a millorar la formació de noves flors, i com a font de carboni en la fabricació molecular.

Disposem de tots els formats de subministrament i les pureses adequades a les necessitats de cada aplicació.

Amoníac

AMONÍAC NH3

L’amoníac és un gas incolor, molt irritant i amb una olor molt característica, que és utilitzat en infinitat d’aplicacions industrials, tant en el procés productiu com en instal·lacions. Es produeix de manera natural en l’ambient, en l’aire, el sòl i l’aigua, en plantes i animals, inclosos els éssers humans, però a nivell industrial es produeix mitjançant el procés de Haber-Bosch utilitzant com a reactius el nitrogen i l’hidrogen.

A la industria s’utilitza per a aplicacions tant distants com és la síntesis de fàrmacs, la producció de productes de neteja com component del producte final, la producció de la massa del paper, com a caloportador en els equips de refrigeració per processos d’absorció, entre moltes d’altres. En el sector agrari és molt comú per a la fabricació de fertilitzants.