Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Contractació -ara endavant CGC-, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la nostra web: www.agr.cat , propietat d’AGROMECÀNICA OLOT SL (ara endavant EL VENEDOR), societat espanyola, amb NIF B17167826, i ubicat al C/Vallespir, 20 – 17800 Olot.

Els Usuaris (d’ara endavant Usuari) que facin compres a www.agr.cat accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculats per aquestes, tal com si fossin escrites en el moment de contractació/compra.

Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.agr.cat.

EL VENEDOR es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense avís previ. Les CGC estaran sempre accessibles a partir del lloc web perquè l’Usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Els preus i les condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. Això no obstant, la realització de la comanda mitjançant l’emplenament del formulari de compra implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest moment concret. Una vegada formalitzada la comanda, s’entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen l’Usuari adquirent i, des d’aquell instant, els preus i les condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l’acord exprés dels dos contractants.

EL VENEDOR es reserva el dret de denegar i/o suspendre l’accés als serveis prestats a www.agr.cat per raons de vulneració de la bona fe contractual, incompliment de la legislació aplicable, de les presents Condicions Generals de Compra i/ o en supòsits de frau detectats per aquesta empresa i/o qualsevol dels seus proveïdors.

Enviaments:

 • Els terminis de lliurament oscil·len entre les 48 hi els 30 dies hàbils. No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. A poblacions rurals allunyades de nuclis urbans no és possible garantir en cap cas el lliurament en 48 hores.
 • Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual està indicada en tots i cadascun dels productes oferts. A les comandes que incloguin diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l’article el termini de lliurament del qual sigui major.
 • El client disposarà de 72 hores per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s’inclou tot el que deu als productes inclosos. Passades aquestes 72 hores es donarà per acceptat l’enviament i no s’acceptaran reclamacions per desperfectes o errors amb l’enviament.
 • Es considerarà lliurada una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. És a les properes 72 hores quan el client ha de verificar els productes a la recepció d’ aquests i exposar totes les objeccions que poguessin existir.
 • En cas de rebre un producte danyat pel transport, és recomanable contactar-nos dins de les primeres 24 hores per poder reclamar la incidència a l’empresa de transport.

Desistiment:

A aquest efecte, EL VENEDOR informa que el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per poder exercir el dret de desistiment. Entre elles contempla la possibilitat de fer-ho emplenant un formulari. Per tal d’escurçar els temps i que pugui fer la devolució d’una manera còmoda i sense demores, des d’EL VENEDOR us aconsellem que feu ús d’aquesta opció i ompliu el formulari de desistiment.

D’acord amb la legislació vigent, es pot deixar sense efecte el contracte subscrit, sense necessitat de justificar aquesta decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client.

L’Usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d’una manipulació d’aquests diferent de la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ de l’Usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel VENEDOR, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que EL VENEDOR no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.
 3. El subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions de l’usuari o clarament personalitzats.
 4. El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a la seva revenda que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 6. Equips visiblement utilitzats.
 7. El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 8. Els contractes en què l’Usuari hagi sol·licitat específicament al Venedor que us visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, EL VENEDOR presta serveis addicionals als sol·licitats específicament per l’Usuari o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar a aquests serveis o béns addicionals.
 9. El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats per l’Usuari després del lliurament.
 10. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d’aquestes publicacions.
 11. Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.
 12. El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
 13. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el consentiment exprés previ de l’Usuari amb el coneixement per part seva que en conseqüència perd el dret de desistiment.

Un cop es rebin el/ s producte /s, es tornaran els diners segons la forma de pagament que s’hagi utilitzat.

Condicions de devolucions per a clients particulars

 • Tota mercaderia ha de ser tornada al seu embalatge i condicions originals, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l’article. En cas contrari EL VENEDOR es reserva el dret de rebutjar la devolució.
 • Un cop ompert i enviat el formulari de desistiment, rebràs les instruccions perquè ens ho facis arribar a les nostres instal·lacions al teu correu electrònic. Hauràs d’enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 14 dies naturals des que ens comuniquis el teu desig d’exercir el dret.
 • Les despeses de transport originades per la devolució seran a càrrec de l’Usuari. Ets lliure d’escollir i buscar l’agència que s’adapti més a les teves necessitats o t’ofereixi les tarifes més competitives.
 • Un cop rebuda la mercaderia i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import. Et retornarem el pagament rebut, inclosa la despesa de lliurament amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part teva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim.
 • Devolució de productes amb regal o promoció. Serà obligatori la devolució completa (pack complert o article + regal) per poder procedir al reemborsament. En el cas de productes que inclouen codis de descàrrega de jocs, és requisit no haver-lo descarregat per procedir a l’abonament complet. En cas que s’hagi descarregat, es descomptarà l’import del joc al total a reemborsar.

Garanties

La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o manipulació d’aquest diferent de la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. En aquests casos l’Usuari haurà de fer-se càrrec de la reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:

 • Defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions d’EL VENEDOR.
 • Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per EL VENEDOR, així com els productes que són objecte d’un contracte de suport específic.
 • Incorrecta configuració programari/maquinari, per part del client, d’un equip, component o perifèric. Incorrecta configuració programari/hardware o avaria en un equip provocada per un component no subministrat per EL VENEDOR i incorporat pel client.
 • Infecció de virus informàtics, per part del client, en equips, discos durs o disquets de drivers o de programari addicional.

Cancel·lacions de comandes

Aquelles cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies. En virtut del Reial decret llei 12/2017 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, a quant al sistema de compensació equitativa per còpia privada, EL VENEDOR haurà de cobrar, en els casos que sigui procedent, una compensació per la venda d’aquells productes o aparells no tipogràfics, posats a la venda a www.agr.cat que, destinats exclusivament al ús privat, no professional ni empresarial, que reprodueixin obres (llibres o publicacions assimilades, fonogrames i videogrames) titularitat de tercers (editors, productors de fonogrames i videogrames, artistes intèrprets…).

No obstant, s’informa de l’existència d’un sistema d’excepció i reemborsament del pagament d’aquestes compensacions que està regulat al nou art. 25, punt 7 i 8 de la Llei de propietat intel·lectual, modificat pel referit Reial decret llei 12/2017 que regula la manera i els requisits per justificar el dret al reemborsament per a aquelles persones físiques i jurídiques exonerades per llei i/o aquelles que sense estar exceptuades hagin acreditat destinar el producte adquirit a un ús exclusivament professional oa la seva exportació o entrega intracomunitària.

En aquest sentit, aquelles empreses, professionals, autònoms i organismes públics exonerats en el sentit indicat hauran d’acreditar obligatòriament EL VENEDOR, mitjançant els certificats que estableix el Reial decret llei, que estan dins dels supòsits d’exempció de cànon per poder aplicar-los legalment .